Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

1

Vedtekter for Bokbasen AS

2

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Bokbasen AS.

3

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

4

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er:

Eierskap til den norske bokdatabasen og tilhørende eller tilsvarende databaser, herunder utvikling, vedlikehold og drift av de nevnte databasene, samt enhver form for kommersiell utnyttelse av disse og annen virksomhet i denne forbindelse.

Distribusjon og annen tjenesteyting tilknyttet e-bøker og andre digitale produkter.

5

§ 4 - Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 165 000 fordelt på 165 000 aksjer, hver pålydende kr 1.

6

§ 5 - Styre

Selskapet skal ha et styre på minimum 5 til maksimum 9 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Minst et av styremedlemmene skal være uavhengig av selskapets aksjonærer.

Hver av styremedlemmene skal ha et personlig varamedlem.

Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen. Styret velger selv styreleder. 

7

§ 6 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen i selskapet skal følgende behandles og avgjøres:

  • godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
  • valg av styre og valgkomite, herunder fastsettelse av godtgjøring til disse, og
  • andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under den ordinære generalforsamlingen.
8

§ 7 – Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomite på 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Medlemmene av valgkomiteenvelges for to år av gangen. Valgkomiteen utpeker selv sin leder. Styret innstiller til valg av valgkomite.

Valgkomiteen innstiller til valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Valgkomiteen skal i sitt arbeid følge de retningslinjer som er vedtatt av generalsforsamlingen.